Toestemmingsverklaring ENPOR onderzoek

Beste deelnemer, 

Voor deelname aan de bijeenkomst Energiearmoede Aangepakt?! als onderdeel van het ENPOR onderzoek moeten we u formeel vragen of u mee wilt doen. Hieronder kunt u meer over het doel en de opzet van het onderzoek lezen en een uitgebreide deelnemersverklaring te vinden. Verderop leest u meer over de inhoud van het onderzoeksproject.

Bij uw aanmelding kunt u aangeven dat u akkoord gaat met deelname. 


1. Algemene informatie

Dit onderzoek wordt gedaan door het lectoraat Co-design dat is verbonden aan Hogeschool Utrecht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht en consortiumpartner JMA.

2. Wat is het doel van het onderzoek?

Wij willen de energie kwetsbaarheid in de particuliere huursector zichtbaar maken en steunregelingen voor energie-efficiëntie testen om deze aan te pakken. Zie onder voor meer informatie over de inhoud van het project.

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit het analyseren van hetgeen gedeeld tijdens de bijeenkomst. De bijeenkomst zal worden opgenomen. Alleen de hoofdonderzoekers hebben toegang tot de originele opnamebestanden.

4. Wat wordt er van u verwacht?

Deelname aan de bijeenkomst. Er wordt van u niet verwacht dat u uw gedrag en/of leefregels aanpast.

5. Welke risico’s zijn er mogelijk?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

6. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Voordeel van deelname is dat u inzichten opdoet over aanpakken rondom energiearmoede. Voor de toekomst kan dit onderzoek nuttige informatie opleveren om het energieverbruik van de particuliere huursector in Nederland omlaag te brengen. U ondervindt ook geen nadelen van deelname aan dit onderzoek.

7. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

8. Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt?

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk is voor u, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.

9. Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als: uw bijdrage is afgerond, u zelf kiest om te stoppen (uit te loggen), het einde van het onderzoek is bereikt of de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen.

10. Wat gebeurt er met uw gegevens en hoe wordt uw privacy geborgd?

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens, zoals uw naam, email-adres en uw onderzoeksgegevens verzameld en bewaard gedurende een periode van 10 jaar in het onderzoeksdepot waar de veiligheid van dataopslag centraal staat. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mogelijk kunnen uw gegevens op latere termijn gebruikt worden voor een voortzetting van dit onderzoek of in de opzet van een nieuw onderzoek. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hiermee niet instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Volgens de AVG wetgeving heeft u het recht om ons te vragen om: 1) een kopie van uw data te geven, 2) data te corrigeren, wanneer u vindt dat deze incorrect is, 3) uw data te verwijderen, 4) het gebruik van uw data en het verwerken ervan te beperken of te stoppen, 5) uw data in een geschikt format met een andere organisatie te delen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens ook altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek en, indien van toepassing, ook voor het bewaren en het gebruik voor toekomstig onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Indien u uw persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen wilt wijzigen, corrigeren of later verwijderen, of wanneer u uw toestemmingsverklaring wilt intrekken, kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker.

Om uw privacy te beschermen worden persoonsgegevens gepseudonimisereerd: uw persoonsgegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren, worden daarbij weggelaten. Geanonimiseerde resultaten op geaggregeerd niveau (op groepsniveau en niet meer terug te voeren naar u) zullen gedeeld worden met andere onderzoekers, geïnteresseerde professionals en met vertegenwoordigers van de Europese Unie (bv. de projectleider van het Europese project, EU agentschappen die de audits uitvoeren). In rapporten en publicaties worden persoonsgegevens verwijderd en resultaten worden op groepsniveau gedeeld, eventuele quotes worden geanonimiseerd gedeeld. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden uw persoonsgegevens afgeschermd, waardoor uw privacy geborgd is. Alleen de direct bij het onderzoek betrokken onderzoekers hebben inzage in uw persoonsgegevens. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de direct betrokken onderzoekers. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Hogeschool Utrecht of de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan dit onderzoek. U krijgt ook geen vergoeding voor deelname. 

12. Verlenen van toestemming

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. U tekent de toestemmingsverklaring en stuurt dit naar ons retour. U kunt dit exemplaar zelf houden.

13. Contactgegevens functionarissen

 1. Hoofdonderzoeker                                                      Lenneke Kok, Lenneke.kok@hu.nl 
 2. Onafhankelijk deskundige                                         Remko van der Lugt natascha.helmer@hu.nl 
 3. Functionaris Gegevensbescherming HU                 R. Roodnat, MSc. askprivacy@hu.nl
 4. Namen van onderzoekers en partners, die inzage hebben in het onderzoekdossier:
  Nanda Vrielink, Martijn Rietbergen (Hogeschool Utrecht)
  Menno Bronwasser, Boukje de Haan, Jurgen Tielbeke (JMA)

Voor meer informatie over uw rechten betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of Privacybeleid van Hogeschool Utrecht (https://www.hu.nl/privacy)

14. Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Lenneke Kok. U kunt mailen naar lenneke.kok@hu.nl

Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij een onafhankelijke deskundige. Lector Remko van der Lugt weet veel over het onderzoek, maar is niet direct betrokken bij de uitvoering hiervan. U kunt hem bereiken via het secretariaat. U kunt een afspraak maken door Natascha Helmer te mailen via natascha.helmer@hu.nl.

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Hogeschool Utrecht door naar askprivacy@hu.nl te mailen. Voor meer informatie over uw rechten betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens: Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of Privacybeleid van Hogeschool Utrecht (https://www.hu.nl/privacy)

Toestemmingsverklaring

Project: ENPOR

Deelnemer onderzoek

 • Ik heb bovenstaande gelezen.
 • Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en [indien aanwezig] de risico’s en belasting van het onderzoek. Ook kon ik mijn vragen stellen en had ik genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
 • Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden.
 • Ik weet dat meerdere onderzoekers, die direct bij dit onderzoek zijn betrokken, toegang tot al mijn gegevens kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in de informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door deze personen.
 • Ik geef toestemming om mijn persoons- en onderzoeksgegevens meerdere jaren te bewaren.
 • Ik begrijp dat geluidsopnamen of bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zal worden gebruikt.
 • Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.
 • Ik geef toestemming om de persoons- en onderzoeksgegevens te gebruiken voor een              voortzetting van dit onderzoek of in de opzet van een nieuw onderzoek (ja/nee).

HU hoofdonderzoeker

 • Ik heb schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek en heb op verzoek mondeling toelichting gegeven.
 • Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden.
 • De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.

 

Naam hoofdonderzoeker: Lenneke Kok

Datum: 24-11-2022

 

Over het ENPOR Project

Energiearmoede is een cruciale factor voor een eerlijke energietransitie. Het beperken van de impact van de energiearmoede in de particuliere verhuursector is vaak een uitdaging omdat het niet goed zichtbaar is. Het doel van het ENPOR Project is om de kennis en inzicht in het vaak multidimensionale probleem van energiearmoede voor beleidsmakers te verbeteren. Hiervoor zal het ENPOR project de uitvoering van de tien verschillende beleidsinstrumenten in 7 lidstaten bestuderen, verder doorontwikkelen en toesnijden op de specifieke behoeften van de particuliere huursector (PRS).

De uitdagingen

Energiearmoede blijft een groot probleem in de EU-lidstaten als gevolg van stijgende energiekosten en trage vooruitgang in de energiebesparing. Ondanks diverse beleidsmaatregelen die direct of indirect energiearmoede tegengaan op het niveau van huishoudens, stijgt energiearmoede juist in de particuliere verhuursector. De particuliere verhuursector kent ook heel specifieke problemen die binnen bestaande beleidskaders voor energiebesparing moeilijk kunnen worden aangepakt. Dit komt onder andere doordat het lastig is kwetsbare huishoudens in de particuliere verhuursector te identificeren en kwantificeren; en omdat het niet eenvoudig is om energiebesparingsmaatregelen aan te brengen bij deze huishoudens vanwege structurele problemen zoals informatietekorten, ‘split incentives’ en ook andere oorzaken. ENPOR wil beide uitdagingen het hoofd bieden door de energie kwetsbaarheid in de particuliere huursector zichtbaar te maken en steunregelingen voor energie-efficiëntie te testen.

De oplossingen

ENPOR:

 • Doet uitgebreid onderzoek naar energiearmoede beleid voor de particuliere verhuur sector in de gehele EU. ENPOR onderzoekt, beoordeelt en vergelijkt 30 energie-efficiëntiebeleidsmaatregelen die energiearmoede in deze sector aanpakken om een ​​beter inzicht te krijgen in de factoren die investeringen in energie-efficiëntie stimuleren of verhinderen.
 • Brengt de dimensies van energiearmoede in de particuliere huursector in kaart. Het ENPOR Energy Poverty Dashboard zal de geografische aspecten van energiearmoede in kaart brengen en helpen bij het opsporen, kwantificeren en monitoren van de effecten van energie-efficiëntiebeleid op energiearmoede, inclusief de verborgen vormen ervan.
 • Ondersteunt het opzetten en uitvoeren van energie-efficiëntiebeleid om energiearmoede in de particuliere huursector te verminderen - ENPOR ondersteunt de uitvoering van 10 energie-efficiëntiebeleidslijnen en maatregelen tegen energiearmoede in de particulier huursector in 7 lidstaten.

ENPOR beleidsmaatregelen

Het project heeft 10 verschillende type beleidsmaatregelen geselecteerd voor het terugdringen van energiearmoede voor 2030. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om subsidies, leningen, trainingen, advies, besparingsverplichtingen, informatiecampagnes en programma ondersteuning.

Energiebox

In Nederland richten we ons op de Energiebox van de Jonge Milieu Advies (JMA): een tool met als doel het verlagen van de energiekosten door het invoeren van goedkope energiebesparende maatregelen (geleverd in een energiebox) en door een persoonlijk advies over energiebesparing. In het kader van het project wordt het concept van deze box tegen het licht gehouden en wordt deze samen met de stakeholders (huurders, verhuurders) herontworpen om de impact en effectiviteit ervan te vergroten.

Wie we zijn

Wij zijn een consortium van organisaties die voor de duur van dit project (3 jaar) samenwerken:

 • Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP), Nederland
 • Climate Alliance - Klima-Bündnis - Alianza del Clima e.V. (CA), Duitsland
 • The University of Manchester (UoM), Verenigd Koninkrijk
 • University of Piraeus Research Center (UPRC), Griekenland
 • Drustvo Za Oblikovanje Odrzivog Razvoja (DOOR), Kroatië
 • Centre for Renewable Energy Sources and Saving Foundation (CRES), Griekenland
 • Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Italië
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA), Estland
 • Austrian Energy Agency (AEA), Oostenrijk
 • Stichting Hogeschool Utrecht (HU), Nederland
 • Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (WI), Duitsland
 • Union Internationale de la Propriete Immobiliere (UIPI), België

Project start: 1/09/2020

Duur: 3 jaar

Financiering door EU Call: H2020-LC-SC3-EE-2019 onderwerp: “Mitigating household energy poverty”

Meer informatie over het project vindt u op de Europese website (Engelstalig): https://www.enpor.eu/  

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen